ഓണക്കിറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.എല്ലാ റേഷൻ കാർഡിനും 1400 രൂപയുടെ ഓണക്കിറ്റ് വാങ്ങാം.15 കിലോ സ്പെഷ്യൽ അരി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *